Prednášajúci

Prednášajúci

Predmety

 

 

Mgr. Elena Lamačkováelena.lamackova@orangemail.sk

Manželské a rodinné poradenstvo,  Riešenie problémových situácií a konfliktov v rodine,   Terapia v rodine

PhDr. Eva Prváe.prva@yahoo.com

Základy psychológie,  Psychológia manželstva a rodiny,  Rodinná vých. a pedagogika rodiny

ThDr. Michal Baláž, PhD.kancelar@dcza.sk

Pastorálna teológia

Doc. Dr.theol. Gloria Braunsteiner, PhD.gloria29@gmx.de

Dogmatická teológia,  Vybrané kapitoly z teológie I.,  Teologicko-pastorálna lektúra encykliky  Deus caritas est

ThDr. Mário Orbán, PhDorbanmaster@gmail.com

Morálna teológia,  Humanae vitae

ThDr. Ján Ďurica, PhD., SJduricasj@gmail.com

Starý zákon

Mgr. ThLic. Peter Brenkusp.brenkus@slovanet.sk

Spirituálna teológia

ThDr. PhDr. Mária Slivková, PhD.filiaslivka@stonline.skfilia.slivkova@gmail.com

Metódy sociálnej práce,  Teória sociálnej práce,  Teológia manželstva a rodiny

PaedDr. Mária Adamčíkováad.mariaregina@gmail.com

Anglický jazyk

ThDr. Beata Pilková, PhD.beapilkova@gmail.com

Taliansky jazyk,  Katechetika, Dokumenty II. vatikánskeho koncilu

PaedDr. Eva Ivanováeviv41@gmail.sk

Vývinová psychológia, Základy špeciálnej pedagogiky, Patopsychológia manželských vzťahov

ThLic. Jozef Vadkertijvadkerti@hotmail.com

Sociálna náuka Cirkvi

HELic. Dušan Kolenčíkkolencikdusan@gmail.com

Cirkevné dejiny,  Sústredenie zo spirituality

Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.vojtko.s@gmail.com

Nový zákon,  Manželstvo a rodina vo Svätom písme, Teológia tela , Sústredenie zo spirituality

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.miklosko@usmev.sk

Sociálno-právna ochrana  a sociálna kuratela

Mgr. Alžbeta Cmarkovástudiumnor@gmail.com

Dokumenty Magistéria o manželstve a rodine, Odborná prax

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.jozef.glasa@szu.sk

Bioetika

ThLic. Marián Valábek, SDBmarian.valabek@sdb.sk

Dejiny liturgie,  Teológia a princípy liturgie,  Liturgia posvätenia času,  Pastorácia manželstva a rodiny,  Vybrané kapitoly z teológie III.

ICDr. Marek Virágmvirag@zoznam.sk

Kánonické právo

Doc. Ing. Jozef Brezák, PhD.brezakj@stonline.skbrezak.jozefmail.com

Demografia, prognostika, štatistika

MUDr. Renáta Mikušová, PhD.renata.mikusova@fmed.uniba.sk

Biomedicínsky rozmer manželského života,  Biomedicínske aspekty prenatálneho a postnatálneho vývoja,  Metódy prirodzeného plánovania rodičovstva

Právne základy a občianske právo, Rodina v právnom  systéme spoločnosti,  Intervencie v rozvodovom procese a mediácia v rodine

Mgr.art. Peter Pilzpilzpp@gmail.com

Masmediálna komunikácia,  Vplyv médií na život v rodine

Mons. František Rábekrabek@kbs.sk

Teológia tela

ThDr. Jan Balíkjanbalik@gmail.com

Vybrané otázky z morálnej teológie, Sexuálna výchova

ThDr. Mária Olejníková, PhD.mariaolejnikova@gmail.com

Všeobecná didaktika,  Didaktika NOR

ThLic. Roman Sekoseko@rcc.sk

Teória a metodika predmanželskej katechézy

RNDr. Jozef Antoni, CSc.jozef44.antoni@gmail.com

Informatika

RNDr. Ing. Marcela Dobešovámarcela.dobesova@gmail.com

Základy ekonomiky

PhDr. Mária Suríkovámaria.surikova@savba.skmaria.surikova@gmail.com

Metodológia vedeckej práce,  Sociológia

PaedDr. Pavol Tománek, PhD.fam.tomanek@gmail.com

Dejiny pedagogiky, Sociálna psychológia, Všeobecná pedagogika, Teória výchovy

Mgr. Ladislav Tóthlacko.t@pobox.sk

Katechéza v   rodine

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.karabamiro@yahoo.com

Základy filozofie,  Základy logiky, Filozofická antropológia

MUDr. Mária Orgonášová, PhD.maria.orgonasova@mail.t-com.sk

Biológia

 

Pridaj komentár