INOR (Inštitút náuky o rodine)

O nás

Náuka o rodine je pomerne mladý odbor, ktorý ponúka možnosť akademického vzdelávania v oblasti manželstva a rodiny. Ide o interdisciplinárne štúdium, ktoré vzniklo v kombinácii sociálnej práce a katolíckej teológie. Štúdium otvára biblický, filozofický, teologický aspekt manželstva a rodiny ako i pohľad iných vied – medicíny, psychológie, bioetiky, sociológie, práva, pedagogiky. Náuka o rodine sa na Slovensku študuje na dvoch univerzitách – na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach a zároveň na Konzultačnom stredisku Náuky o rodine na Inštitúte rodiny v Bratislave. Uchádzači o štúdium majú v ponuke dennú alebo externú formu bakalárskeho alebo magisterského stupňa štúdia.

 

Absolvent Náuky o rodine je oprávnený pracovať v oblasti prípravy mládeže na život v manželstve a rodine, sexuálnej výchovy, rodinného poradenstva, v sociálnych službách, vo verejnej správe, v redakciách kresťanských časopisov a rozhlasu. Okrem toho môže pracovať v charitatívnych inštitúciách a v inštitúciách tretieho sektoru, ktoré sa zameriavajú na pomoc rodine. Absolvent má možnosť uplatniť sa v príprave mladých na manželstvo a rodinný život, na manželské poradenské služby, na sociálnu pomoc rodinám, prácu v centrách rodiny, v orgánoch verejnej správy, v cirkevných inštitúciách, zameraných na pomoc rodine, v masmédiách a v treťom sektore a v administratívnej správe, v predškolských zariadeniach, či v inštitúciách na úrovni svojej kvalifikácie.

Viac informácií na:

Kontakt:

 • adresa: Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave

                         Bazovského 6

                        841 01 Bratislava

 

 • tel.: 02/ 2085 1339
 • IČO: 42177855
 • číslo účtu: 4080029505/3100

 

Teologická fakulta KU: www.ktfke.sk

 

Orientačná mapa

 

 

 

Študijné programy v zahraničí

 

Systém inštitútov rodiny je rozšírený najmä v zahraničí. Prvým z nich bol Inštitút štúdií o rodine vo Varšave (Instytut Studiów nad Rodziną – ISNAR, www.isnr.uksw.edu.pl/wsr.htm). Vznikol v roku 1975 a jeho zakladateľom bol dlhoročný osobný priateľ a spolupracovník Karola Wojtylu, arcibiskup Kazimierz Majdański. Ten v roku 1986 založil aj Inštitút Svätej rodiny (Instytut Świecki Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny).  Ďalšie poľské inštitúty vznikali postupne  – v Krakove v rámci Pápežskej univerzity Jána Pavla II. (www.pat.krakow.pl) a v Lubline na Lublinskej katolíckej univerzite Jána Pavla II.(www.kul.pl).

Pápežský inštitút Jána Pavla II. pre štúdia manželstva a rodiny (Pontificio istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia) v Ríme na Lateránskej univerzite založil pápež Ján Pavol II. v roku 1981. Jeho cieľom bolo venovať väčšiu pozornosť pravdám o manželstve a rodine takým spôsobom, aby sa  laici i kňazi mohli profesionálne, vedecky, spojením filozoficko-teologického pohľadu z poznatkami humanitných vied, formovať v oblasti štúdia manželstva a rodiny. Takto sa podľa Jána Pavla II. bude môcť pastorálny úrad Cirkvi pre dobro Božieho ľudu vykonávať starostlivejšie a efektívnejšie.

Sekcie tohto inštitútu ponúkajú rôzne študijné programy po celom svete.  Inštitút sa člení na centrálne oddelenie so sídlom v Ríme a na ďalších šesť afiliovaných inštitútov: Washington DC (USA), Mexiko D.F. (Mexiko), Valencia (Španielsko), Salvador (Brazília), Cotonou (Benin), Changanacherry (India) a na ďalšie 2 členské (pridružené) centrá v Melbourne (Austrália) a v Incheon (Južná Kórea).

Študijné programy

Dĺžka štúdia

Rím (Taliansko) – www.istitutogp2.it

Teologické vedy o manželstve a rodine (licenciát)

2 roky

Teologické vedy o manželstve a rodine (doktorát)

2 roky

Veda o manželstve a rodine (master program)

2 roky

Veda o manželstve a rodine (master program) – špeciálny cyklus

3 roky

Bioetika a formácia (master program)

2 roky

Kurz pastorácie rodiny (diplom)

3 roky

Washington (USA) – http://www.johnpaulii.edu

Teológia so špecializáciou na manželstvo a rodinu (doktorát)

1 rok

Teológia manželstva a rodiny (licenciát)

2 roky

Teologické štúdiá o manželstve a rodine (master program)

2 roky

Teologické štúdiá: Biotechnológie a etika (master program)

2 roky

Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla, León, Querétaro (Mexiko) -http://www.isef.edu.mx/

Vedy o rodine (licenciát)

4 roky

Vedy o rodine (master program)

4,5 roka

Psychoterapia páru (master program)

4,5 roka

Vedy o rodine (master program) (výučba prostredníctvom internetu)

4 roky

Človek, manželstvo a rodina z pohľadu humanitárnych vied (medicína, psychológia, pedagogika, právo, sociológia) a filozoficko-teologického základu (diplom/certifikát)

90 hodín (6,5 mes.) =

1 diplom

(3 diplomy = Master)

Valencia (Španielsko) - www.ucv.es/jpii

Teológia manželstva a rodiny (licenciát)

2 roky

Vedy o manželstve a rodine (master program)

1 rok

Kurzy Metódy regulácie plodnosti

Metódy sexuálnej výchovy

Univerzitný odborník pre rodinnú pastoráciu

Madrid (Španielsko) - www.jp2madrid.org

Vedy o manželstve a rodine (master program)

2 roky

Psychológia rodiny (master program)

2 roky

Pastorácia rodiny (master program)

3 roky

Salvador – Bahia (Brazília) - http://www.humanaaventura.com.br

Certifikované kurzy z oblastí:

Rodina Rodina v dnešnom svete

4 mesiace

Telo a sexualita

2 mesiace

Výchova k láske (pre mladých)

2 mesiace

Bioetika Biotechnológie a dôstojnosť človeka

4 mesiace

Sociálna doktrína Cirkvi Kresťanské sociálne učenie

4 mesiace

Sociálna doktrína Cirkvi

4 mesiace

Politika a Etika Filozofická antropológia

4 mesiace

Politika a etika

Ľudský rozvoj, nadanie a práca (pre mladých)

4 mesiace

Adopcia a prijatie Adopcia detí a prijímateľské rodiny

1 mesiac

Kurzy špecializácie Teológia s dôrazom na rodinu: Antropologický dialóg a kresťanské mystérium

455 hodín

Rodinné vzťahy a sociálne kontexty

405 hodín

Cotonou (Benin)

Vedy o manželstve a rodine (licenciát)

Vedy o manželstve a rodine (master program)

Teológia manželstva a rodiny (kánonický licenciát)

Changanacherry (India)

Teologické štúdie manželstva a rodiny (licenciát)

Rodinné štúdiá (master program)

Rodinné štúdiá so špecializáciou na bioetiku (master program)

Služby rodine (diplom)

Pastorálne poradenstvo (diplom)

Melbourne (Austrália) - www.jp2institute.org

Manželstvo a rodina (postupový diplom)

1 rok

Bioetika (postupový diplom)

1 rok

Teológia manželstva a rodiny (master program)

2 roky

Bioetika (master program)

2 roky

Sakrálna teológia manželstva a rodiny (master program)

2 roky

Teológia manželstva a rodiny (doktorát)

3 – 4,5 rokov

Incheon (Južná Kórea)

Odborník pre rodinnú pastoráciu

Katechéta pre manželstvo a rodinu

View page »

Aktuality

ŠTÚDIUM NÁUKY O RODINE 2013/2014

Plagát 2013/2014 TU

Pomoc pre IRJPII. – Formulár na 2% z dane

Zaujíma Vás

Aká je identita človeka? Čo je podstatou rodiny? Aký plán má s rodinou Boh? Ako funguje rodina? Má rodina zmysel pre ľudské spoločenstvo aj v 21. storočí? Dá sa vôbec pomôcť súčasnej rodine?

… a iné podobné otázky …

 Ak Vás zaujímajú tieto problémy, pozývame Vás študovať relatívne nový študijný program NÁUKA  O RODINE.

Štúdium na bakalárskom aj magisterskom stupni prebieha na

Inštitúte rodiny Jána Pavla II. v Bratislave.

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU  

Teologická fakulta v Košiciach 

  Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave

otvára v akademickom roku 2013/2014 ďalší ročník

3-ročného externého aj denného bakalárskeho štúdia NÁUKA O RODINE

a 2-ročného externého magisterského štúdia NÁUKA O RODINE.

Ak sa aj Vy zaujímate o to, ako čo najlepšie pomôcť súčasnej rodine,

pozývame Vás študovať tento nový študijný program.

Štúdium prebieha na Inštitúte rodiny JÁNA PAVLA II. v Bratislave. 

O čo ide?

 • Ide o interdisciplinárne štúdium manželstva a rodiny v duchu teológie tela Jána Pavla II.: biblický, filozofický, teologický aspekt; ako aj pohľad iných vied – medicíny, psychológie, práva, bioetiky, sociológie, pedagogiky. Dôraz sa kladie aj na sociálnu prácu.

Prečo?

 • Pretože súčasná rodina je v kríze a potrebuje sa obnovovať a upevňovať.
 • Pretože mladí ľudia potrebujú kvalitnú prípravu na manželstvo.
 • Pretože manželia a rodičia potrebujú odbornú pomoc pri riešení rozmanitých rodinných problémov.

Uplatnenie?

 • V Cirkvi (pomoc pri príprave snúbencov; pri riešení vzťahov v rodinách; pri vedení spoločenstiev rodín vo farnosti, v rôznych inštitútoch a hnutiach; služba asistentov v manželských poradniach atď.).
 • V školách (poradenstvo pre mládež a výchovné problémy v rodine).
 • V štátnej a verejnej správe, ako aj v treťom sektore a v médiách (spoločenská akceptácia rodiny, sociálna práca v prospech rodín).

INFORMÁCIE: www.institutrodiny.sk ; www.ktfke.sk ;  e-mail: studiumnor@gmail.com ; tel. 022 085 13 39

Prihlasovanie na štúdium náuky o rodine

Podmienky prijatia:

-  úplné stredné vzdelanie s maturitou

-  prihláška (tlačivo ŠEVT) podaná v termíne s potrebnými prílohami

-  splnenie podmienok prijímacieho konania (bakalársky stupeň: základy katolíckej náuky a všeobecno-vzdelávacích predmetov na  gymnaziálnej úrovni; magisterský stupeň: teológia manželstva a rodiny, teória sociálnej práce, základy psychológie)

Povinné prílohy k prihláške (originály alebo úradne overené kópie):

-        rodný list

-        sobášny list (len pri zmene rodného priezviska)

-        maturitné vysvedčenie (ak je získané v cudzine, treba nostrifikovať pre SR); v prípade aktuálnych maturantov dodať po vykonaní maturitnej skúšky

-        pri dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní aj vysokoškolský diplom, aj maturitné vysvedčenie

-     štruktúrovaný životopis; v jeho závere čestné vyhlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity (vlastnými slovami)

-     lekárske svedectvo o spôsobilosti študovať na vysokej škole – je súčasťou prihlášky na str. 2

-    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35.- € – nalepiť na 3. str. prihlášky

-        odporúčanie vlastného farára alebo iného kňaza, ktorý uchádzača pozná (vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho stave a kresťanskom živote); u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených

-        krstný list so záznamom o birmovke, príp. sobáši.

Denné bakalárske štúdium sa otvára len v prípade dostatočného počtu záujemcov!

Prihlášky s prílohami treba doručiť do 31. marca 2013 na adresu: Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave, Bazovského 6, 841 01 Bratislava.

Termín a miesto konania prijímacej skúšky: 21. júna 2013, Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave (podrobnejšie informácie pošleme poštou)

Denné štúdium nie je spoplatnené. Externá forma štúdia je spoplatnená sumou 650.- €

Poplatok za prijímacie konanie 35.- €  treba poslať na účet:

Názov účtu:   Štátna pokladnica Bratislava, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice

Číslo účtu:     7000085755/8180

Variabilný symbol:   1314      Informácia pre prijímateľa: „PP“

Konštantný symbol:  0308

 

Elektronické podávanie prihlášky

Elektronická prihláška je na adrese: http://e-rihlaska.ku.skhttps://e-prihlaska.ku.sk/ais/start.do
Je potrebné “Pokračovať v používaní tejto webovej lokality…”, akceptovať certifikát a pridať výnimku do prehliadača, napriek výpisu, že certifikát je neplatný alebo podobne.

Podľa „Návodu na podávanie elektronickej prihášky (z UPJŠ)“ vyplňte elektronickú prihlášku podľa stupňa študia: Elektronická prihláška na I.stupeň alebo Elektronická prihláška na II.stupeň

V políčku „Výber stupňa štúdia“ zvoľte
pre bakalárske štúdium - I. – bakalársky stupeň
pre magisterské štúdium – II. – úplný vysokoškolský stupeň.

Do políčka „Študijný program“ si zvoľte konkrétny študijný program Náuka o rodine (NR_12BA, NR_22BA, NR-21BA)
pre bakalárske štúdium
denná forma: NR_12BA Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma
externá forma : NR_12BA Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma)
pre magisdterské štúdium
externá forma : NR_21BA Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., externá forma

Pre správne podanie elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku potvrdiť, vytlačiť a podpísanú prihlášku poslať spolu s prílohami na študijné oddelenie do 31.3.2013. Do prihlášky je nutné ešte doplniť :
na str. 2 potvrdenie od lekára (str. 2 – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe)
potvrdenie o zaplatení poplatku alebo jeho kópiu je treba nalepiť alebo pripnúť na 3. stranu prihlášky.

 

PREČO SA UCHÁDZAME O VAŠU PODPORU
2% Z VAŠICH DANÍ

PRE INŠTITÚT RODINY JÁNA PAVLA II. V BRATISLAVE?

Pretože IRJP2:

♠   podporuje rodinu, ktorá je v súčasnosti veľmi ohrozená;

♠ realizuje svoje aktivity v duchu myšlienok bl. Jána  Pavla II., veľkého „Architekta rodiny“;

♠ organizuje v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku štúdium „náuky o rodine“ na bakalárskom a magisterskom stupni;  absolventi pomáhajú v praxi rodinám, deťom, mládeži aj seniorom pri vzdelávacích, voľnočasových a charitatívnych aktivitách;

♠ organizuje podujatia pre rodiny: kurzy pre manželov a snúbencov; prednáškovú a záujmovú činnosť pre rodiny, mládež a seniorov; letné tábory pre deti; poskytuje aj poradne pre ľudí s problémami.

Väčšinu svojich činností realizujeme v priestoroch bývalej škôlky v Bratislave – Dúbravke na Bazovského 6. V prízemnej časti budovy sú priestory na štúdium „náuky o rodine“; uskutočňujú sa tu však aj poradne a podujatia pre rodiny a mládež. Na ďalšom podlaží stále ešte prebieha rekonštrukcia, ktorá je finančne veľmi náročná. Po jej ukončení by mali byť k dispozícii ďalšie učebne a klubové priestory, knižnica a viacúčelová sála pre cca 100 osôb.

 

Milí priatelia,

ak sa rozhodnete podporiť nás z Vašich daní, budeme Vám veľmi vďační. Vždy prvú nedeľu v mesiaci slúžia kňazi IRJP2 sväté omše za všetkých priateľov a podporovateľov
Inštitútu rodiny Jána Pavla II. v Bratislave.

Ďakujeme za každý Váš dar – hmotný, finančný, duchovný.

BOH ŽEHNAJ VÁS AJ VAŠE RODINY!

o. Stanislav Vojtko
riaditeľ IRJP2

Formulár na 2% z dane TU

View page »

Študijné oddelenie

Študijný referenti: 

pre bakalársky stupeň:      Mgr. Sylvia Sklárová

                                               E-mail:  nor.sklarova@gmail.com

pre magisterský stupeň:   Mgr. Alžbeta Cmarková  

E-mail:  studiumnor@gmail.com

 

Úradné hodiny:

v pracovnom týždni:  každú stredu 14:00 – 16:00 hod.

v sobotu (Bc+Mgr):   9:00 - 13:00 hod.  

 

Kontakt:  

adresa:

Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave, Bazovského 6, 841 01 Bratislava

tel.č.: 022 085 13 39

IČO:  42177855

číslo účtu: 4080029505/3100

View page »

Uchádzači

Plagát NOR 2013Plagát 2013/2014 TU

PRIHLASOVANIE

Formulár na 2% z dane

ŠTÚDIUM NÁUKY O RODINE 2013/2014

Zaujíma Vás

Aká je identita človeka? Čo je podstatou rodiny? Aký plán má s rodinou Boh? Ako funguje rodina? Má rodina zmysel pre ľudské spoločenstvo aj v 21. storočí? Dá sa vôbec pomôcť súčasnej rodine?

… a iné podobné otázky …

 Ak Vás zaujímajú tieto problémy, pozývame Vás študovať relatívne nový študijný program NÁUKA  O RODINE.

Štúdium na bakalárskom aj magisterskom stupni prebieha na

Inštitúte rodiny Jána Pavla II. v Bratislave.

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU  

Teologická fakulta v Košiciach 

  Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave

otvára v akademickom roku 2013/2014 ďalší ročník

3-ročného externého aj denného bakalárskeho štúdia NÁUKA O RODINE

a 2-ročného externého magisterského štúdia NÁUKA O RODINE.

Ak sa aj Vy zaujímate o to, ako čo najlepšie pomôcť súčasnej rodine,

pozývame Vás študovať tento nový študijný program.

Štúdium prebieha na Inštitúte rodiny JÁNA PAVLA II. v Bratislave. 

O čo ide?

 • Ide o interdisciplinárne štúdium manželstva a rodiny v duchu teológie tela Jána Pavla II.: biblický, filozofický, teologický aspekt; ako aj pohľad iných vied – medicíny, psychológie, práva, bioetiky, sociológie, pedagogiky. Dôraz sa kladie aj na sociálnu prácu.

Prečo?

 • Pretože súčasná rodina je v kríze a potrebuje sa obnovovať a upevňovať.
 • Pretože mladí ľudia potrebujú kvalitnú prípravu na manželstvo.
 • Pretože manželia a rodičia potrebujú odbornú pomoc pri riešení rozmanitých rodinných problémov.

Uplatnenie?

 • V Cirkvi (pomoc pri príprave snúbencov; pri riešení vzťahov v rodinách; pri vedení spoločenstiev rodín vo farnosti, v rôznych inštitútoch a hnutiach; služba asistentov v manželských poradniach atď.).
 • V školách (poradenstvo pre mládež a výchovné problémy v rodine).
 • V štátnej a verejnej správe, ako aj v treťom sektore a v médiách (spoločenská akceptácia rodiny, sociálna práca v prospech rodín).

INFORMÁCIE: www.institutrodiny.sk ; www.ktfke.sk ;  e-mail: studiumnor@gmail.com ; tel. 022 085 13 39

Prihlasovanie na štúdium náuky o rodine

Podmienky prijatia:

-  úplné stredné vzdelanie s maturitou

-  prihláška (tlačivo ŠEVT) podaná v termíne s potrebnými prílohami

-  splnenie podmienok prijímacieho konania (bakalársky stupeň: základy katolíckej náuky a všeobecno-vzdelávacích predmetov na  gymnaziálnej úrovni; magisterský stupeň: teológia manželstva a rodiny, teória sociálnej práce, základy psychológie)

Povinné prílohy k prihláške (originály alebo úradne overené kópie):

-        rodný list

-        sobášny list (len pri zmene rodného priezviska)

-        maturitné vysvedčenie (ak je získané v cudzine, treba nostrifikovať pre SR); v prípade aktuálnych maturantov dodať po vykonaní maturitnej skúšky

-        pri dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní aj vysokoškolský diplom, aj maturitné vysvedčenie

-     štruktúrovaný životopis; v jeho závere čestné vyhlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity (vlastnými slovami)

-     lekárske svedectvo o spôsobilosti študovať na vysokej škole – je súčasťou prihlášky na str. 2

-    doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35.- € – nalepiť na 3. str. prihlášky

-        odporúčanie vlastného farára alebo iného kňaza, ktorý uchádzača pozná (vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho stave a kresťanskom živote); u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených

-        krstný list so záznamom o birmovke, príp. sobáši.

Denné bakalárske štúdium sa otvára len v prípade dostatočného počtu záujemcov!

Prihlášky s prílohami treba doručiť do 31. marca 2013 na adresu: Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave, Bazovského 6, 841 01 Bratislava.

Termín a miesto konania prijímacej skúšky: 21. júna 2013, Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave (podrobnejšie informácie pošleme poštou)

Denné štúdium nie je spoplatnené. Externá forma štúdia je spoplatnená sumou 650.- €

Poplatok za prijímacie konanie 35.- €  treba poslať na účet:

Názov účtu:   Štátna pokladnica Bratislava, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice

Číslo účtu:     7000085755/8180

Variabilný symbol:   1314      Informácia pre prijímateľa: „PP“

Konštantný symbol:  0308

Informácie pre uchádzačov TU

View page »

Študenti

1. ročník bc. :     1.   Monika Allóová

2.   František Kováč

3.   Mária Markovičová

4.   Miriam Pivarčiová

5.   Katarína Svitková

6.   Iveta Šemrincová

7.   Mgr. Ľuboslava Šmigová

8.   Ing. Marianna Vanková

9.   Alžbeta Zámečníková


2. ročník bc. :     1.   Viera Blažíčková

2.   Agnesa Čírová

3.   Peter Dvorožňák

4.   Ľubica Eleková

5.   Gabriela Gejdošová

6.   Juraj Jakubov

7.   Terézia Jakubová

8.   Terézia Kováčová

9.   Katarína Zaujecová


3. ročník bc. :     1.    Anna Bordáčová

2.    Ing. Vladimír Božík

3.    Róbert Kling

4.    Marcela Krajčiová

5.    Ing. Marián Mečiar

6.    Ing. Beata Miglierini

7.    Ing. Marko Miglierini

8.    RNDr. Antónia Mošková, CSc.

9.    Eva Musayeva

10. Marián Stesňák

11. Silvia Stesňáková

12. Gabriel Szelle

13. Peter Štefek

14. Ing. Katarína Vrtáková


1. ročník Mgr. :  1.   Bc. Viera Antaliczová

2.   Bc. Ivanka Čiháková

3.   Bc. Ing. Alžbeta Chochulová

4.   Bc. Zuzana Jakubičková

5.   Bc. Marián Katula

6.   Bc. Ing. Júlia Lindtnerová

7.   Bc. Anna Maťašová

8.   Bc. Ing. Lucia Megová

9.   Bc. Marek Pecho

10. Bc. Viliam Pichoňský

11. Bc. Viera Polťáková

12. Bc. Mária Sabacká

13. Bc. Anna Siekelová

14. Bc. Monika Šimorová

15. Bc. Martina Šipošová

16. Bc. Katarína Švajdová

17. Bc. Mária Vargová


2. ročník Mgr. :  1.   Bc. Anna Brunnerová

2.   Bc. Ivana Cviková

3.   Bc. Katarína Čadeková

4.   Bc. Mária Čaladíková

5.   Bc. Monika Fuchsová

6.   Bc. Peter Hornáček

7.   Bc. Daniela Horská

8.   Bc. Rita Chmelíková

9.   Bc. Stanislava Schindler

10. Bc. Jana Šalgovičová

11. Bc. Rudolf Vallo

View page »

Absolventi

View page »

Prednášajúci

Prednášajúci

Predmety

 

 

Mgr. Elena Lamačkováelena.lamackova@orangemail.sk

Manželské a rodinné poradenstvo,  Riešenie problémových situácií a konfliktov v rodine,   Terapia v rodine

PhDr. Eva Prváe.prva@yahoo.com

Základy psychológie,  Psychológia manželstva a rodiny,  Rodinná vých. a pedagogika rodiny

ThDr. Michal Baláž, PhD.kancelar@dcza.sk

Pastorálna teológia

Doc. Dr.theol. Gloria Braunsteiner, PhD.gloria29@gmx.de

Dogmatická teológia,  Vybrané kapitoly z teológie I.,  Teologicko-pastorálna lektúra encykliky  Deus caritas est

ThDr. Mário Orbán, PhDorbanmaster@gmail.com

Morálna teológia,  Humanae vitae

ThDr. Ján Ďurica, PhD., SJduricasj@gmail.com

Starý zákon

Mgr. ThLic. Peter Brenkusp.brenkus@slovanet.sk

Spirituálna teológia

ThDr. PhDr. Mária Slivková, PhD.filiaslivka@stonline.skfilia.slivkova@gmail.com

Metódy sociálnej práce,  Teória sociálnej práce,  Teológia manželstva a rodiny

PaedDr. Mária Adamčíkováad.mariaregina@gmail.com

Anglický jazyk

ThDr. Beata Pilková, PhD.beapilkova@gmail.com

Taliansky jazyk,  Katechetika, Dokumenty II. vatikánskeho koncilu

PaedDr. Eva Ivanováeviv41@gmail.sk

Vývinová psychológia, Základy špeciálnej pedagogiky, Patopsychológia manželských vzťahov

ThLic. Jozef Vadkertijvadkerti@hotmail.com

Sociálna náuka Cirkvi

HELic. Dušan Kolenčíkkolencikdusan@gmail.com

Cirkevné dejiny,  Sústredenie zo spirituality

Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.vojtko.s@gmail.com

Nový zákon,  Manželstvo a rodina vo Svätom písme, Teológia tela , Sústredenie zo spirituality

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.miklosko@usmev.sk

Sociálno-právna ochrana  a sociálna kuratela

Mgr. Alžbeta Cmarkovástudiumnor@gmail.com

Dokumenty Magistéria o manželstve a rodine, Odborná prax

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.jozef.glasa@szu.sk

Bioetika

ThLic. Marián Valábek, SDBmarian.valabek@sdb.sk

Dejiny liturgie,  Teológia a princípy liturgie,  Liturgia posvätenia času,  Pastorácia manželstva a rodiny,  Vybrané kapitoly z teológie III.

ICDr. Marek Virágmvirag@zoznam.sk

Kánonické právo

Doc. Ing. Jozef Brezák, PhD.brezakj@stonline.skbrezak.jozefmail.com

Demografia, prognostika, štatistika

MUDr. Renáta Mikušová, PhD.renata.mikusova@fmed.uniba.sk

Biomedicínsky rozmer manželského života,  Biomedicínske aspekty prenatálneho a postnatálneho vývoja,  Metódy prirodzeného plánovania rodičovstva

Právne základy a občianske právo, Rodina v právnom  systéme spoločnosti,  Intervencie v rozvodovom procese a mediácia v rodine

Mgr.art. Peter Pilzpilzpp@gmail.com

Masmediálna komunikácia,  Vplyv médií na život v rodine

Mons. František Rábekrabek@kbs.sk

Teológia tela

ThDr. Jan Balíkjanbalik@gmail.com

Vybrané otázky z morálnej teológie, Sexuálna výchova

ThDr. Mária Olejníková, PhD.mariaolejnikova@gmail.com

Všeobecná didaktika,  Didaktika NOR

ThLic. Roman Sekoseko@rcc.sk

Teória a metodika predmanželskej katechézy

RNDr. Jozef Antoni, CSc.jozef44.antoni@gmail.com

Informatika

RNDr. Ing. Marcela Dobešovámarcela.dobesova@gmail.com

Základy ekonomiky

PhDr. Mária Suríkovámaria.surikova@savba.skmaria.surikova@gmail.com

Metodológia vedeckej práce,  Sociológia

PaedDr. Pavol Tománek, PhD.fam.tomanek@gmail.com

Dejiny pedagogiky, Sociálna psychológia, Všeobecná pedagogika, Teória výchovy

Mgr. Ladislav Tóthlacko.t@pobox.sk

Katechéza v   rodine

Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.karabamiro@yahoo.com

Základy filozofie,  Základy logiky, Filozofická antropológia

MUDr. Mária Orgonášová, PhD.maria.orgonasova@mail.t-com.sk

Biológia

 

View page »

Pridaj komentár